Sa Nou Fè

Nou kwè youn nan mezi yon sosyete se enpòtans li bay tout timoun li yo meyè devlopman posib. Sa nou wè se yon avni ak yon sosyete kote chak timoun ap byen devlope, epi nou envesti nan divès zòn pou fè vizyon sa a reyalize.

Sa nou apiye

Fondasyon Kellogg (WKKF) plase meyè devlopman posib timoun nan mitan tout sa li fè epi fondasyon an ap mande pou moun korije tout enjistis rasyal ak inegalite nan kominote nou yo. Nou kwè nan ede ak nan demare apati mantalite, metòd ak mòd chanjman ki kenbe pwomès pou fè pi bon enterè timoun an jeneral vanse pi devan, ak enterè timoun malere sitou.

Lè nou konsantre mwayen nou sou lavi timoun piti (depi yo nan vant jouk nan laj 8 an), nan kad fanmi ak kominote, sa ofri pi bon opòtinite ki genyen pou nou redui toutbon vre vulnerability povrete ak enjistis ant ras lakòz pandan lontan.

Genyen gran evidans ki montre meyè devlopman posib timoun vle di bay timoun ankourajman, zouti ak èd yo bezwen pou devlopman emosyonèl yo, devlopman entèlektyèl yo, devlopman fizik yo ak devlopman kiltirèl yo. Pou nou reyalize sa, nou òganize travay nou avèk envestisman nou yon fason pou nou atenn twa objektif estratejik:

  • Timoun ki edike: Ogmante kantite timoun ki kapab li byen epi ki konn matematik byen lè yo rive nan klas twazyèm ane. 
  • Timoun ki an sante: Ogmante kantite timoun ki fèt ak pwa nòmal lè yo fenk fèt epi ki resevwa swen ak manje ki bon pou sante yo pou yo byen devlope.
  • Fanmi ki an sekirite: Ogmante kantite timoun ak fanmi k ap viv omwen a 200 pousan nivo povrete a.

Nan chak objektif sa yo genyen detèminasyon pou Angajman kominotè e sivik epi pou Jistis ant ras – paske tou de bagay sa yo nesesè pou kominote kapab kreye kondisyon kote timoun kapab byen devlope.

Nan travay nou, nou sèvi ak yon apwòch ki baze sou plas, pandan n ap konsantre jiska de tyè nan sibvansyon n ap bay nan yon ti kantite kote byen detèmine, kote nou kwè nou kapab fè pi gwo efè posib

Pran ransèyman sou sa nou konsantre pi plis:
Educated Kids
Community & Civic Engagement
Healthy Kids
Racial Equity
Secure Families

Community & Civic Engagement

Partner with diverse communities, amplifying their voices and helping create conditions in which all children can thrive.

Learn More

Racial Equity

Pursue racial equity for all children by addressing the consequences of structural racism and fostering racial healing.

Learn More

Educated Kids

Increase the number of children who are reading-and-math proficient by third grade.

Learn More

Healthy Kids

Increase the number of children born at a healthy birth weight and who receive the care and healthy food they need for optimal development.

Learn More

Secure Families

Increase the number of children and families living at least 200 percent above the poverty level.

Learn More

Kote nou travay

Fondasyon Kellogg travay toupatou oz Etazini, ann Ayiti, o Meksik, nan zòn nòdès o Brezil ak nan zòn sid ann Afrik epi avèk tribi souvren yo. Kèlkeswa kote nou al kolabore, nou travay avèk panse sa a nan tèt nou: gwo chanjman ki dire lontan kòmanse avèk moun avèk kominote ki mete ansanm pou yo fè pi bon enterè timoun vanse pi devan.

Zòn priyorite

An 2008, fondasyon an te kòmanse konsantre jiska de tyè sibvansyon li bay yo nan plizyè zòn priyorite, pandan l ap kontinye fè pi gran travay sibvansyon li nan tout Etazini ak nan kèk lòt zòn kle.

Nou twouve efò chanjman sosyal n ap fè yo bay pi bon rezilta lè yo travay nan kèk ti zòn piti, nan travay tèt ansanm nèt avèk plizyè kominote pandan yon bon bout tan. Anpil nan kote sa yo, se zòn kote Kellogg gen yon long istwa nan kesyon bay sibvansyon la, se kote Kellogg gen kontak, e nan kèk ka, se kote Kellogg tabli nan zòn nan.

Oz Etazini, zòn priyorite yo se Michigann, Misisipi, Nouvo Meksik ak Nouvo Òleyan. Sou plan entènasyonal, zòn priyorite yo se Mikwo-rejyon ann Ayiti ak o Meksik. Nou pran angajman pou nou travay nan chak zòn priyorite sa yo pandan omwen yon jenerasyon.

1 / 2
images
Etazini Nan peyi etranje
Previous Next

Etazini

Travay nou se alafwa bay sibvansyon nan tout peyi a, epi sou yon echèl ki pi piti, pwojè ki pi lokalize nan zòn ki pa zòn priyorite nou yo. Antouka, sibvansyon yo plis konsantre sou objektif estratejik nou yo avèk angajman nou pou nou travay kòt a kòt avèk òganizasyon ki resevwa sibvansyon nou yo, avèk kominote epi avèk lòt pou ede kreye kondisyon kote tout timoun kapab byen devlope.

Michigann

Sou plan istorik, se Michigann ki te kòmanse kòm sèl zòn priyorite nou, alafwa poutèt Battle Creek se vil kote nou fèt epi poutèt ti kras mwayen ki te genyen nan kesyon edikasyon ak lasante pou popilasyon Michigann nan ki te plis yon popilasyon andeyò nan epòk la. Michigann toujou youn nan zòn priyorite nou yo, avèk yon timoun sou senk nan timoun Michigann yo k ap viv nan povrete. Anplis Battle Creek, kote nou konsantre tou se Detroit, Grand Rapids ak nan tout Eta a.

Learn More

Misisipi

Relasyon nou avèk òganizasyon ki resevwa sibvansyon nou te kòmanse depi prèske 60 ane pase, e relasyon sa yo chouke nan elimine gran diferans ki genyen nan edikasyon, move rezilta sante, zòn povrete ak enjistis rasyal ki la depi digdantan, ki kontrarye bon jan devlopman timoun epi ki limite opòtinite pou paran timoun yo. Sibvansyon yo konsantre nan zòn yo rele East Biloxi, Jackson ak Sunflower County.

Learn More

Nouvo Meksik

Fondasyon an ap travay nan Nouvo Meksik depi an 1945. Nou rete devwe pou nou adopte sajès ki genyen nan tradisyon sosyal Eta a ki san parèy ki estwòdinè ak divèsite kiltirèl li epi pou nou ankouraje jistis ki travèse baryè lang, baryè etnisite ak baryè nan ki peyi moun soti. Sibvansyon yo konsantre nan zòn yo rele Bernalillo County, Doña Ana County, McKinley County ak San Juan County ak nan kominote moun natif natal yo.

Learn More

Nouvo Òleyan

Travay nou nan Nouvo Òleyan kòmanse depi an 1942, li vin entansifye apre pasaj siklòn Katrin, piske nou te vin mete men ansanm ak moun k ap rebati vil la. Sibvansyon yo konsantre nan katye Central City a kote n ap ede kreye yon vil ki santre sou timoun, ki gen bon jan sant gadri pou timoun, paran ki enterese nan edikasyon pitit yo, manje ki bon pou sante, bon jan lekòl epi nan kominote ki an sekirite; men se pa nan bagay sa yo sèlman.

Learn More

Nan peyi etranje

Fondasyon an plen aktivite sou plan entènasyonal – nan divès fason, nan plizyè peyi nan 4 kontinan – pratikman depi lè fondasyon an fenk kreye an 1930. Jodi a, sibvansyon nou bay yo konsantre plis nan mikwo-rejyon andeyò ak sa ki prèske tankou lavil o Meksik ak ann Ayiti, epi nan sibvansyon eritaj nan zòn nòdès Brezil ak zòn sid Afrik.

Meksik

Nou te kòmanse tabli relasyon o Meksik sa gen plis pase 60ane. Jodi a, travay nou konsantre nan mòn Chiapas yo ak nan zòn nan mitan Yucatán nan. Zòn sa yo se kote mizè a rèd anpil. Malgre sa mikwo-rejyon sa yo montre yo gen anpil kapasite pou amelyorasyon – paske yo gen yon konpozisyon sosyal ki djanm, yo gen yon lidèchip lokal, resous ki disponib, epi gouvènman yo, sektè prive a ak lòt kote k ap bay fon gen menm santiman priyorite.

Learn More

Ayiti

Travay nou ann Ayiti kòmanse nan ane 1950 yo, premyèman pa mwayen bous rechèch ak bous etid, epi pi ta ak yon pwogram sibvansyon a gran echèl ki te dire jouk an 2006. Nan dega apre tranblemanntè 2010 la, yon nouvo opòtinite vin ouvè ann Ayiti, gras a solidarite ant Ayisyen ki vin pi djanm, gras a kominote entènasyonal la ki montre yon lòt fwa ankò yo enterese ede Ayiti, epi gras a yon refleksyon estratejik alontèm. Travay n ap fè kounye a konsantre nan 2 mikwo-rejyon: zòn Plato Santral la ak bout Sidwès la.

Learn More

Zòn Nòdwès Brezil

Avèk moun nwa ki reprezante prèske mwatye popilasyon an, ki reprezante 70 pousan popilasyon moun ki malere yo, epi ki gen yon valè krim touye moun ki plis pase de fwa valè sa nan pami moun blan, sa etonan pou n wè se yon ti kras resous finans yo sèvi kounye a pou jistis rasyal. Fon Baobá a se rezilta yon inisyativ Fondasyon Kellogg te kòmanse an 2008 pou fè Brezilyen nwa avèk aktivis chache lòt mwayen pou travay jistis rasyal ki ta an mezi dire pandan lontan.

Learn More

Zòn Sid Afrik

Travay Fondasyon an te kòmanse nan zòn sid Afrik vè 1985, 1986 yo kon sa. Bous etid ki soti nan Fondasyon Kellogg bay anpil opòtinite edikasyon pou Afriken nwa nan zòn sid Afrik nan peyi Botswana, Lesoto, Malawi, Mozanbik, Afrik di Sid, Swazilann ak Zimbabwe.

Learn More

Mission Driven Investments

WKKF’s Mission Driven Investments (MDI) program has dedicated $100 million of our endowment for investments in nonprofit and for-profit entities that advance our mission and generate both social and financial returns.

Learn More About MDIView Investments

Fason nou travay

Pou moun bati yon avni kote chak timoun byen devlope, sa ap mande plis pase lajan ak bon entansyon. Sa ap mande chanjman sosyal ki kòmanse nan fanmi, nan lekòl, nan biznis, nan òganizasyon relijye, nan tribi ak nan kominote – e ki onore sajès ki genyen nan tout bagay sa yo -  epi ki etann pou al jwenn lòt moun ki gen menm enterè, al jwenn palmantè ak responsab k ap fè lalwa, epi al jwenn lòt jenerasyon pi devan.

Fondasyon Kellogg travay kòt a kòt avèk òganizasyon ki resevwa sibvansyon, avèk kominote epi avèk lòt nan plizyè fason pou bati yon lavni:

Ankouraje dyalòg

Nou ede mete dyalòg anndan kominote pou ede kominote yo rekonèt difikilte yo genyen, ede yo tabli objektif ak priyorite. Epi tou nou ede mete dyalòg ant kominote pou ede yo bati rezo lokal, rezo rejyonal, rezo nasyonal ak rezo entènasyonal pou yo pataje mwayen, esperyans ak konesans.

Prepare lidè lokal

Nou kwè chanjman alontèm ki dirab pou kominote depann an gwo preparasyon ak ankourajman espètiz nan kominote.

Envesti nan opòtinite

Kwak bay sibvansyon se toujou aktivite prensipal nou, nou wè gen opòtinite kache nan envestisman pou pwogram, nan envestisman pou misyon, envestisman ki ede enstitisyon ki fè gwo efè finans rale lajan vin nan kominote yo.

Pataj espètiz/konesans

Lè nou ofri konesans nou, meyè fason nou mennen travay nou, mwayen nou ak enfliyans nou bay lòt fondasyon, se fasilite nou vle fasilite pwogrè pou ede kòz ak objektif nou pataje ak yo.

Ankouraje chanjman

Nou mete vwa nou ak konesans nou a dispozisyon gwoup lokal, gwoup nasyonal ak gwoup entènasyonal k ap travay pou chanje lwa piblik ki gen efè sou timoun, nan fason ki ann akò ak vizyon nou ak objektif nou.

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg