Meksik

Sa fè lontan depi Fondasyon Kellogg travay anpil nan pwojè devlopman timoun ak devlopman kominotè nan Amerik Latin nan ak nan Karayib la depi 1940. An 2010, nou vin adopte yon teknik pou ede fòme kominote ki kapab pran swen tèt pa yo, ki an mezi ofri timoun ak fanmi yo pi gran opòtinite pou yo reyisi. Gen de mikwo-rejyon o Meksik nou pran kòm zòn travay: mòn Chiapas yo ak zòn Yucatán Peninsula a.

Pou ki sa travay sa a gen enpòtans?

Mòn Chiapas yo ak zòn Yucatán Peninsula a se zòn ki gen anpil mizè, ki prezante difikilte pou timoun ak fanmi ki rete kote sa yo nan kad edikasyon, sante ak sekirite ekonomik. Kwak sa, ni moun yo ni mikwo-rejyon jewografik sa yo gen gran potansyèl.

Pi fò moun ki rete nan rejyon sa yo se moun natif natal: sitou moun Tzeltal yo ak moun Tzotzil yo ki rete Chiapas, ak moun Maya yo ki rete nan prèskil la.

Chak mikwo-rejyon sa yo gen yon konpozisyon sosyal ki djanm, yo gen lidè lokal ki devwe epi yo chaje opòtinite pou angajman kominotè ak angajman sivik. Toulede rejyon sa yo chaje ak byen natirèl ak byen kiltirèl. Yo toulede gen potansyèl pou yo konekte avèk plis ekonomi ki dinamik epi toulede se priyorite pou gouvènman an, pou sektè prive a epi pou lòt kote k ap bay fon.

Travay nou bay konkou

Nou pote konkou pou yon pwosesis kote sitwayen yo, ni fi ni timoun tou, detèmine yon vizyon ak yon plan reyalizasyon pou kominote pa yo. Nou ede pwojè òganizasyon sivil, lekòl, koperativ, konpayi ak lòt kote k ap bay fon ki sou menm liy ak priyorite nou yo, prepare epi se yo ki egzekite pwojè sa yo.

Pa egzanp, nou ede efò k ap fèt pou fè plis fanmi jwenn dlo pwòp, epi pou amelyore sant pou ranmase fatra, epi egzekisyon estrateji jesyon dlo ki kapab dire lontan.

Nou travay pou amelyore sante tibebe ak manman ki nouris pa mwayen ogmantasyon kantite pwofesyonèl nan zòn nan ki bay swen sante (paregzanp, famsay, ak doktè tradisyonèl) ak ogmantasyon pwogram pou kontwole maladi ak pwogram prevansyon maladi. Epi tou nou ede efò k ap fèt pou amelyore travay tè pou bay divès kalite pwodui epi amelyore nitrisyon tou timoun ak fanmi yo an jeneral.

Travay edikasyon nou santre sou timoun kindègaden rive nan nevyèm ane, avèk yon konsantrasyon sou kalite pwofesè yo, epi sou lekòl ki sèvi ak yon apwòch entèlektyèl. Epi tou nou ede ansèyman pou moun apre lekòl segondè.

Pi fò travay nou nan kesyon sekirite ekonomik se chache ede fanmi parèt ak lòt chwa aktivite fè lajan, an pati ak konkou aktivite antreprenè nan zòn nan epi nan prepare fi kòm lidè ak antreprenè.

Anndan chak mikwo-rejyon sa yo, men nan ki komin Kellogg ap travay:
Mòn Chiapas yo
Preskil Yucatán
Aldama
Calakmul
Chalchihuitán
Hopelchén
Chenalhó
Cantamayec
Mitontic
Chacsinkín
Pantelhó
Chankom
Santiago el Pinar
Chikindzonot
San Juan Cancuc
Maní
Sitalá
Mayapán
Tenejapa
Oxkutzcab
 
Tahdziú
 
Teabo
 
Tekom
 
Tixcacalpupul
 
Tixméhuac
 
Yaxcabá
 
José María Morelos
 

Meet the People

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg