Ayiti

Fondasyon an kòmanse envesti ann Ayiti nan ane 1950 yo, premyèman pa mwayen bous rechèch ak bous etid, e pita ak yon pwogram sibvansyon a gran echèl ki te dire jouk an 2006. Nan dega apre tranblemanntè 2010 la, sa te vin klè nèt te gen yon nouvo opòtinite ki ouvè ann Ayiti pou nou kontinye fè sibvansyon epi kontinye kolabore ak moun nan peyi a.

Pou ki sa travay enpòtan

Opòtinite nou wè ki nan avantaj timoun ann Ayiti chita nan yon solidarite ranfòse ant Ayisyen ki rete nan peyi a ak Ayisyen ki nan dyaspora a, nan yon enterè ak fon entènasyonal renouvle, epi nan yon refleksyon estratejik alontèm.

Dapre evalyasyon sa yo, Kellogg deside rekòmanse travay ann Ayiti, kounye a Òganizasyon an konsantre sou de mikwo-rejyon. Ni zòn Santral la ak Sidwès la se zòn andeyò oubyen zòn ki 200.000 moun. Yo chak gen nivo povrete ki wo epi yo gen lòt difikilte grav pou reyisit timoun. Men tou, yo chak chaje ak byen natirèl, kiltirèl e sosyal. Epi tou de kote sa yo se priyorite pou gouvènman an, pou sektè prive a epi pou lòt kote k ap bay fon.

Met sou sa, Ayiti bay Kellogg chans sèvi ak sa Òganizasyon an aprann nan travay li fè nan lòt peyi etranje. Sitou, teknik nou sèvi ann Ayiti a se yon teknik konplè, ki abòde chak branch ki konekte youn ak lòt e ki gen efè sou reyisit yon timoun– Timoun edike, Timoun an sante, Fanmi an sekirite, Angajman kominotè e sivik, epi Egalite sosyal. Li pran yon angajman alontèm. Epi li fèt apati rekonesans reyisit timoun Ayiti ak fanmi yo ap mande efò plizyè kolaboratè k ap travay nan tout sektè.

Sa nou apiye

Nou pote konkou bay Ayisyen pou yo kapab detèmine yon vizyon pou kominote pa yo ak yon plan pou reyalizasyon vizyon sa a. Nou envesti nan pwojè epi nou ede lòt kote k ap bay fon devlope enterè pa yo nan pwojè òganizasyon sivil, lekòl, koperativ, ak konpayi ki sou menm liy avèk objektif sibvansyon nou yo.

Nou pote konkou pou sèvis bon jan swen sante pou tibebe ak manman ki nouris pa mwayen ogmantasyon kantite akouchman nan lopital ak ogmantasyon kantite pwofesyonèl swen sante ki resevwa fòmasyon. Epi tou nou pote konkou pou yon pi bon nitrisyon pou timoun de lè yo fèk fèt rive nan laj 5 an, an pati pa mwayen bay tibebe tete ak mwayen pou yo jwenn bon kalite manje.

Nou travay pou ogmante valè timoun ki enskri lekòl ak valè timoun ki konn li, ki konn ekri epi ki konnen matematik byen; sitou de premyè ane jouk sizyèm ane, nan ogmante kantite pwofesè sètifye ak dirijan lekòl sètifye epi nan asire lokal lekòl yo bon pou fè lekòl. Epi tou nou pote konkou nan kesyon sansibilizasyon nan koze egalite ant ras, an pati pa mwayen edikasyon nan lekòl sou kesyon esklavaj ak istwa kolonyal peyi d Ayiti.

Epi tou nou travay pou ogmante mwayen pou moun gen kay pou yo rete, ogmante kantite fanmi k ap mennen aktivite pou yo fè lajan, tankou : pwodiksyon travay tè, mwayen pou yo jwenn sèvis finans ak posiblite pou antreprenè jwenn lajan prete.

Fondasyon an envesti nan travay kote sa yo nan de mikwo-rejyon:
Zòn Sidwès la:
Zòn Santral la:
Okay
Mibalè
Aken
Akayè
Ilavach
Lachapèl
Kavayon
Sodo
Manich
Boucan Kare
Senlwidisid

Meet Our Team

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg