Politik Konfidansyalite

Efektif apati 1ye Mas 2021
 
1. Entwodiksyon

Fondasyon W.K. Kellogg ("WKKF" oswa "nou") se yon fondasyon endepandan, prive ki pa la pou  fè lajan, ki travay avèk kominote yo pou kreye kondisyon pou timoun ki nan bezwen yo kapab reyalize tout potansyèl yo nan lekòl, travay ak lavi yo.
Pou soutni epi pou fasilite travay nou an, WKKF ofri Pòtay Entènèt Entènèt Fondasyon W.K. Kellogg, ki chita nan https://wkkf.fluxx.io/ ("Pòtay Entènèt WKKF"), ak sit entènèt WKKF dirije yo, ki gen lyen politik sa yo, ki gen ladan yo sa ki chita nan https://www.wkkf.org/, https://everychildthrives.com/, ak http://www.racialequityresourceguide.org/ sof si sit entènèt  la endike ke se yon lòt politik konfidansyalite kap aplike (kolektivman, "Sit wèb WKKF" yo, epi ansanm ak Pòtay Entènèt Entènèt WKKF, "Aplikasyon Web WKKF"). Politik konfidansyalite sa a ("Politik Konfidansyalite") eksplike ki enfòmasyon pèsonèl WKKF kolekte nan men ou atravè Aplikasyon entènèt WKKF yo ak ki jan nou itilize ak pibliye Enfòmasyon Pèsonèl sa yo. "Enfòmasyon Pèsonèl" vle di done ki konsène ou ki ka fè yo idantifye ou, tankou non ou, adrès, adrès imel ak nimewo telefòn. Enfòmasyon Pèsonèl yo pa gen ladan enfòmasyon sou òganizasyon ou ki pa espesifik pou yon moun, tankou kantite lajan li fè chak ane oswa bidjè anyèl òganizasyon ou an.
Lè ou vizite oswa itilize Aplikasyon Entènèt WKKF yo, lè ou chèche oswa resevwa yon sibvansyon, envestisman oswa kontra ki gen rapò avèk pwogram nan men nou, oswa lè ou ban nou  enfòmasyon pèsonèl ou nenpòt lòt fason, ou dakò pou WKKF kolekte, itilize, ak pataje enfòmasyon yo jan sa dekri nan Politik Konfidansyalite sa a. Anplis, Politik Konfidansyalite sa a dwe li ansanm avèk, e li fè pati de li, nenpòt ki Kondisyon Itilizasyon ki aplikab pou yon aplikasyon entènèt WKKF.  
2. Ki Enfòmasyon Pèsonèl nou Kolekte?

Men ki enfòmasyon pèsonèl nou ka kolekte lè ou vizite oswa itilize Aplikasyon Entènèt WKKF yo.
A.        Enfòmasyon Pèsonèl ou Ban nou 

WKKF ka kolekte enfòmasyon pèsonèl ki sòti dirèkteman nan men ou. Sa ka fèt plizyè fason:
 • Anrejistre pou yon kont nan Pòtay Entènèt WKKF. Ou ka ban nou  enfòmasyon pèsonèl lè ou enskri pou yon kont nan Pòtay Entènèt WKKF oswa nan yon lot aplikasyon wèb WKKF. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan yo, men pa sa sèlman, non ou, apatenans ou a yon òganizasyon, adrès postal, nimewo telefòn, adrès imel, non itilizatè, modpas, ak lang ou pi pito. 
 • Chèche oswa Resevwa yon Sibvansyon, Envestisman oswa Kontra ki gen rapò avèk Pwogram lan. Ou ka ban nou  enfòmasyon pèsonèl lè ou eksplore, chèche oswa resevwa yon sibvansyon, envestisman oswa kontra ki gen rapò avèk pwogram lan. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan yo, men pa sa sèlman, non ou, tit, òganizasyon, adrès postal, nimewo telefòn, nimewo mobil, adrès imel , ak nimewo Idantifikasyon Fiskal.
 • Enskri pou Kominikasyon. Ou ka ban nou  enfòmasyon pèsonèl lè ou anrejistre pou kominikasyon ki sòti  nan WKKF. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan, men se pa sa sèlman, non ou, apatenans ou a yon òganizasyon oswa yon konpayi, adrès postal, adrès imel , ak nimewo telefòn.
 • Telechaje Resous yo. Ou ka ban nou enfòmasyon pèsonèl lè ou mande pou resevwa oswa telechaje piblikasyon oswa lòt resous atravè aplikasyon entènèt WKKF yo. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan, men se pa sa sèlman, non ou, apatenans ou a yon òganizasyon oswa yon konpayi, adrès postal, adrès imel , ak nimewo telefòn.
 • Enskri pou aktivite yo. Ou ka ban nou enfòmasyon pèsonèl lè ou enskri pou evènman nou yo, tankou atelye, konferans, ak seminè sou entènèt, atravè Aplikasyon Entènèt WKKF yo, atravè founisè sèvis nou yo, oswa menm lè ou pa konekte sou entènèt. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan yo non ou, apatenans ou a yon òganizasyon oswa yon konpayi, adrès postal, adrès imel , ak nimewo telefòn.
 • Kontakte nou. Ou ka ban nou  enfòmasyon pèsonèl lè ou kontakte nou dirèkteman avèk kesyon oswa kòmantè ou yo.
 • Aplike pou yon Travay. Ou ka ban nou  enfòmasyon pèsonèl lè ou aplike pou travay avèk nou atravè Sit Entènèt WKKF nou yo.
B. Enfòmasyon Kolekte nan men Lòt Moun
WKKF ka kolekte enfòmasyon tou nan men kèk lòt moun, tankou Guidestar. Enfòmasyon sa yo ka gen ladan yo enfòmasyon sou òganizasyon ou an (pa egzanp, misyon li) ak enfòmasyon pèsonèl limite (pa egzanp, non direktè egzekitif òganizasyon ou an).
C. Enfòmasyon WKKF Kolekte Otomatikman
Si ou ale nan Aplikasyon Entènèt WKKF yo, WKKF ka kolekte otomatikman kèk enfòmasyon nan aparèy ou an, tankou sa ki annapre yo:
 • Kalite aparèy ou an;
 • Adrès IP ou;
 • Itilizasyon ak aktivite ou sou Aplikasyon Entènèt WKKF yo (tankou paj ou vizite yo);
 • Done jewografik ak demografik; ak
 • Kantite tan ou pase sou Pòtay Entènèt WKKF a.
Enfòmasyon sa a yo ka kolekte otomatikman avèk koukiz “an angle cookies ” oswa dosye lòg. Done otomatik sa yo itilize pou jere Aplikasyon Entènèt WKKF yo, pou analiz estatistik, pou kontwole itilizasyon oswa pèfòmans Aplikasyon Entènèt WKKF yo, epi asire kontni ki nan Aplikasyon Entènèt WKKF yo prezante nan fason ki pi efikas pou vizitè ak itilizatè nou yo.
3. Ki jan nou Itilize Enfòmasyon Pèsonèl yo ?
Nou ka itilize enfòmasyon pèsonèl ou pou rezon sa yo:
 • pou jere ak founi Aplikasyon Entènèt WKKF yo;
 • pou devlope, bay ak jere sibvansyon WKKF, envestisman ki gen rapò avèk pwogram ak kontra yo;
 • pou kontakte ou pou repon lè ou mande ransèyman, kòmantè ak sijesyon;
 • pou bay lòt kominikasyon WKKF;
 • pou bay aksè a piblikasyon WKKF oswa lòt resous;
 • pou òganize ak jere aktivite nou yo;
 • pou administre ak enfòme sou estrateji ak aktivite pou fè zèv pwogram nou yo;
 • pou jere operasyon nou yo, ki gen ladan fè kontablite, odit, ak lòt fonksyon entèn yo;
 • pou rive jwenn objektif sila yo ou te founi enfòmasyon pou yo an;
 • pou respekte lwa ak egzijans règlemantè ki aplikab yo, oswa jan gouvènman an oswa otorite règlemantè yo mande li;
 • pa rapò avèk yon konfli ki poko finn rezoud;
 • pou detekte ensidan ki gen rapò avèk sekirite, pwoteje kont aktivite malveyan, mansonjè, fo, oswa ilegal, ak pouswiv moun ki responsab pou aktivite sa a;
 • pou pwoteje ak defann dwa oswa pwopriyete WKKF;
 • pou amelyore Aplikasyon Entènèt WKKF ak pwosesis ki gen rapò avèk WKKF, pou ede WKKF konprann kijan itilizatè yo ap itilize Aplikasyon Entènèt WKKF yo epi kominike avèk WKKF;
 • an relasyon avèk yon regroupman, dezenvestisman, akizisyon, restriktirasyon, reòganizasyon, separasyon, oswa lòt vant oubyen transfè kèk oswa tout byen nou yo, kòm yon antrepriz an aktivite oswa kòm yon pwosedi fayit, likidasyon, oswa pwosedi ki sanble yo, kote Enfòmasyon Pèsonèl nou genyen yo pami byen ki transfere yo; ak
 • pou rezon analitik ak swivi ki eksplike nan "Founisè Ekstèn Solisyon Analitik” ki annapre a.

4. Ki Jan Nou Pataje Enfòmasyon Pèsonèl yo ?

Nou ka pataje Enfòmasyon Pèsonèl ou yo avèk lòt moun sa yo:
 • avèk founisè sèvis nou yo ki òganize Aplikasyon Entènèt WKKF yo, tankou Fluxx Labs Inc ;
 • avèk lòt founisè nou yo, konsiltan ak founisè sèvis ki bay sèvis pou nou, tankou tradiktè, evalyatè, founisè platfòm teknoloji ak founisè ki resevwa done yo; epi
 • avèk lòt moun ki gen rapò avèk itilizasyon ki eksplike nan Seksyon 3 pi wo a, epitou avèk otorite gouvènmantal oswa règlemantasyon yo nan lide pou nou respekte lalwa.
Anplis, anrapò avèk sibvansyon ak envestisman ki makònnen avèk pwogram nou otorize yo, nou ka pataje enfòmasyon òganizasyon ou an yon fason jeneral sou Sit Entènèt WKKF nou yo, tankou nan yon deskripsyon òganizasyon ou an avèk misyon li yo, nan rapò anyèl nou an, ak nan lòt piblikasyon.
WKKF pa vann Enfòmasyon Pèsonèl ou pataje avèk nou bay nenpòt lòt moun pou rezon maketing epi nou pataje Enfòmasyon Pèsonèl ou yo sèlman avèk lòt moun jan sa dekri nan Politik konfidansyalite sa yo.
5. Kominikasyon pa Imel  
Si ou enskri pou resevwa bilten oswa lòt kominikasyon nan men WKKF, ou ka, nenpòt ki lè, enfòme nou ke ou pa vle WKKF voye kominikasyon sa yo, pou fè sa ou chwazi sòti ladan pandan w ap itilize lyen ki nan pati anba a nan chak imel . Apre ou fin chwazi sòti ladan, ou pap resevwa kominikasyon nan lis adrès kote ou te chwazi sòti a; men, ou ka toujou resevwa kominikasyon ki konsène tranzaksyon yo oswa lòt kalite kominikasyon nan men nou (pa egzanp, kominikasyon ki konsène yon sibvansyon, yon envestisman oswa yon kontra ki gen rapò avèk pwogram nan). 
6. Revizyon ak Koreksyon nan Enfòmasyon Pèsonèl yo
Ou ka revize, korije, epi mete ajou kèk Enfòmasyon Pèsonèl, pou fè sa, kontakte nou nan seksyon "Kontakte nou" ki anba a. 
7. Pwoteje Enfòmasyon ou yo
WKKF enterese nan sekirite Enfòmasyon Pèsonèl ou yo. Men, Entènèt se yon mwayen kominikasyon mondyal ki ekspoze a menas, viris, ak entèvansyon lòt moun. Se poutèt sa, WKKF pa ka pwomèt, epi ou pa dwe atann sa nan men nou, l ap kapab pwoteje Enfòmasyon Pèsonèl ou yo tout tan ak nan tout sikonstans. WKKF pa ka garanti sekirite ak konfidansyalite transmisyon atravè Entènèt, epi nou pap responsab pou okenn mank sekirite ki gen rapò avèk Aplikasyon Entènèt WKKF yo oswa nenpòt lòt kominikasyon sou Entènèt. Nan limit maksimòm lalwa aplikab pèmèt, WKKF pap responsab pou okenn domaj ki sòti nan pèt konfidansyalite oswa sekirite ki fèt an rapò avèk kominikasyon sa yo. 
8. Founisè Ekstèn Solisyon Analitik
A. Pa Swiv Divilgasyon an
Gen kèk navigatè entènèt ki ka bay yon opsyon kote ou ka mande navigatè ou a enfòme sit entènèt ou vizite yo ou pa vle yo swiv aktivite ou yo avèk “cookies ” oswa lòt idantifyan ki pèsistan, anjeneral yo rele "Pa Swiv Siyal yo." Aplikasyon Entènèt WKKF yo kounye a pa reponn a Pa Swiv Siyal yo.
B. Founisè Ekstèn Solisyon Analitik; Google Analytics; Kissmetrics
Nou travay avèk Founisè Ekstèn sèvis Solisyon Analitik, ki gen ladan, men pa limite a sa sèlman, Google Analytics, epi Kissmetrics pou ede nou pi byen konprann ki jan itilizatè nou yo itilize Aplikasyon Entènèt WKKF. Se poutèt sa, Founisè Ekstèn sa yo ka kolekte sèten enfòmasyon nan men ou sou aktivite sou entènèt ou ofiramezi tan ap pase ak sou divès sit entènèt lè ou sèvi avèk Aplikasyon Entènèt WKKF yo. 
Nou itilize Google Analytics pou aprann plis sou kalite itilizatè ki vizite Aplikasyon Entènèt WKKF yo epi pou ede nou amelyore Aplikasyon Entènèt WKKF yo. Google Analytics ban nou  kèk done demografik itilizatè ki vizite Aplikasyon Entènèt WKKF yo ak aktivite sou Aplikasyon Entènèt WKKF yo. Pou bay sèvis sa a, Google Analytics ka kolekte kèk enfòmasyon sou ou nan òdinatè ou, ki gen ladan men ki pa limite a sa sèlman: enfòmasyon sou vizit ou a (tankou paj ou vizite yo ak kantite tan vizit ou a dire), enfòmasyon sou aparèy ou an (tankou adrès IP), ki jan ou te rive nan Sit Entènèt la, ak lòt enfòmasyon sou ou. Pou w ka aprann plis sou Google Analytics ak ki jan li kolekte ak trete done (ki gen ladan ki jan yo kontwole enfòmasyon yo voye bay Google) ale sou: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ou ka desaktive Google Analytics, pou w fè sa itilize navigatè konplemantè pou dezaktivasyon Google Analytics, ki disponib nan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

Nou itilize Kissmetrics, ki se yon zouti pou angaje klian, pou aprann plis sou karakteristik ak aktivite itilizatè yo sou WKKF Web Applications. Kissmetrics itilize « cookies » ak lòt teknoloji pou kolekte enfòmasyon sou itilizatè yo, ki gen ladan, men pa limite a sa sèlman: si ou se yon moun kap vizite WKKF Web Applications pou premye fwa, oswa si ou ap retounnen sou WKKF Web Applications, ak kilè ou te vizite WKKF Web Applications pou denye fwa. Enfòmasyon Kissmetrics ap remèt la ap transmèt bay Kissmetrics epi lap konfòm ak politik konfidansyalite Kissmetrics yo. Pou w ka aprann plis sou Kissmetrics ak ki jan li kolekte ak trete done ale sou : https://www.kissmetrics.io/privacy/. Pou desaktive itilize opsyon dezaktivasyon ki disponib sou: https://www.kissmetrics.io/privacy/.  
9. Sit Entènèt Lòt Moun
Aplikasyon Entènèt WKKF yo ka gen lyen avèk lòt Sit Entènèt. Lè ou antre ak / oswa sèvi avèk yon Sit Entènèt ki lyen avèk yon lòt moun, ou ka lage enfòmasyon pèsonèl ou yo nan Sit Entènèt ki gen lyen sa a. Se poutèt sa, ou dwe byen li Politik Konfidansyalite lòt Sit Entènèt sa yo. Si ou pa alèz avèk politik youn nan Sit Entènèt sa yo, ou pa dwe antre ak / oswa itilize Sit Entènèt sa a. WKKF pa responsab politik sa yo (konfidansyalite oswa nenpòt lòt) oswa kontni yo, sèvis oswa pwodwi lòt sit entènèt ap ofri oswa ki ofri pa lantremiz yo. Se oumenm sèl ki gen responsablite pou revize Politik Konfidansyalite ak tout lòt Politik lòt sit entènèt yo pou konfime ke ou konprann epi ou dakò avèk Politik yo.
10. Eksklizyon
Si ou pa abite nan peyi Etazini epi w ap itilize Aplikasyon Entènèt WKKF yo, oswa w ap chèche yon sibvansyon, envestisman oswa kontra ki gen rapò avèk yon pwogram oswa yon kontra avèk nou, oswa si ou ban nou  Enfòmasyon Pèsonèl, yo ka transfere ak / oswa trete sou òdinatè peyi Etazini ak nan lòt peyi. Lwa sou pwoteksyon done ak sou konfidansyalite nan lòt peyi sa yo, ki gen ladan Etazini, ka pa ba ou menm nivo pwoteksyon ak sa ou jwenn nan pwòp peyi ou. Pa ban nou  Enfòmasyon Pèsonèl ou si ou pa vle enfòmasyon sa a yo transfere ak / oswa trete an deyò peyi ou, oswa si lwa nan peyi ou mete restriksyon sou kalite transfè sa yo. Lè ou ban nou Enfòmasyon Pèsonèl  n  ap trete yo dapre Politik Konfidansyalite sa yo. Lè ou kominike avèk WKKF, lè ou vizite Aplikasyon Entènèt WKKF yo, lè ou chèche oswa resevwa yon sibvansyon, yon envestisman ki gen rapò avèk yon pwogram oswa yon kontra avèk nou, oswa lè ou ban nou  Enfòmasyon Pèsonèl, ou aksepte règleman ki nan Politik Konfidansyalite sa a epi ou dakò pou yo transfere, rezève, ak trete Enfòmasyon Pèsonèl  ou yo nan enstalasyon ki tabli nan peyi Etazini ak nan lòt enstalasyon  ke WKKF chwazi. 
11. Timoun Ki Poko Gen 16 Zan 
Nou pa chèche kolekte, ni nou pa kolekte volontèman, enfòmasyon ki sòti  nan men timoun ki poko gen 16 zan. Si yon timoun te ban nou Enfòmasyon Pèsonèl, yon paran oswa yon moun ki responsab timoun sa a ka kontakte nou pou nou retire enfòmasyon yo nan achiv nou yo. Pou fè sa, kontakte WKKF atravè enfòmasyon ki annapre yo nan seksyon "Kontakte nou".
12. Kontakte Nou
Pou nenpòt kesyon sou Politik Konfidansyalite sa a, oswa pou fè mizajou oswa chanje Enfòmasyon Pèsonèl WKKF genyen sou ou, tanpri kontakte nou: 
 
Pa Lapòs:
Office of the General Counsel
W.K. Kellogg Foundation
One Michigan Avenue East
Battle Creek, MI 49017
Pa Imel : legal@wkkf.org
Pa Telefòn: 269-968-1611
13. Mizajou Politik Konfidansyalite 
Tanzantan, nou ka fè yon mizajou nan Kondisyon Itilizasyon sa yo. Lè nou fè l, nap make bò anwo paj sa a dat chanjman yo te fèt ak/oswa lè yo vin efektif. Depi ou kontinye itilize Aplikasyon Entènèt WKKF yo apre dat efektif nenpòt chanjman nan Politik Konfidansyalite sa yo vle di ou aksepte epi ou dakò avèk Politik Konfidansyalite ki modifye yo. WKKF ankouraje ou revize regilyèman  Politik Konfidansyalite sa yo pou rete enfòme sou nenpòt chanjman.
View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg