Kay > Nouvèl ak Medya>

Nouvo pèsonèl direksyon, pwomosyon nan lidèchip la ak onè Baldrige yo

Kontak:
Kathy Reincke, direktè kominikasyon
269.969.2079
communications@wkkf.org

BATTLE CREEK, Mich. - Fondasyon W.K. Kellogg (WKKF) jodi a te anonse Kahlil C. Williams kòm konsèy jeneral fondasyon an ak sekretè antrepriz la. Mesye Williams pral responsab pou tout zafè legal nan fondasyon an, ki gen ladan bay konsèy legal nan tablo adminòf yo, prezidan ak Direktè Jeneral, ekip egzekitif la ak anplwaye fondasyon an. Li pral sèvi kòm sekretè antrepriz pou tablo administratè yo ak sipèvize fonksyon kontwòl kontwòl entèn fondasyon an.

Dènye okipasyon Mesye Williams, se te patnè nan Ballard Spahr LLP nan Philadelphia kote li te dirije Gwoup Avoka Nwa (Black Lawyers Group) kabinè a, Gwoup Travay sou Zafè Anviwònman, Kesyon Sosyal ak Gouvènans la (Environmental, Social and Governance oswa ESG) epi li te ko-dirije Inisyativ pou Jistis ak Egalite Rasyal kabinè avoka a. Li pote yon bann eksperyans legal pou fondasyon an, ki gen ladan l reprezante konpayi ak kontansye antrepriz endividyèl ak ankèt gouvènman, ansanm ak bay konpayi yo konsèy sou risk jiridik ak risk pou repitasyon yo ki soulve konsènan pwogram ESG yo. Li reprezante tou endividi ak antite gouvènmantal nan anpil zafè dwa vòt, e enspirasyon li pou fè sa soti nan travay li te genyen anvan etid dwa li yo nan Brennan Center for Justice ak nan NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc.

Anvan Ballard Spahr LLP, Williams te asosye nan Davis Polk & Wardwell LLP nan New York. Li gen yon doktora nan dwa Columbia Law School, yon metriz nan syans politik nan University of Pennsylvania, ak yon lisans nan syans politik nan Pennsylvania State University. 

Williams pral vin yon manm ekip lidèchip direksyon an, kote li pral rann kont bay prezidan-direktè jeneral WKKF la, La June Montgomery Tabron.  

“Kahlil pote yon djakout eksperyans nan kontansye entènasyonal ak kontansye antrepriz ak nan zafè jiridik pou fondasyon an. Nou kontan jwenn espètiz li nan tout aspè angajman fondasyon an nan egalite, e nou pa ka tann pou nou ajoute vwa lidè li nan moman ijan sa a pou timoun ak fanmi n ap sèvi yo,” Tabron te deklare.

Twa lidè direksyon an jwenn pwomosyon

Fondasyon an te anonse tou pwomosyon twa kòlèg direksyon WKKF la nan nouvo wòl lidè.

Dtè. Carla Thompson Payton vin kounye a estratejis anchèf ak responsab enpak pou fondasyon an epi se li ki pral lidè pwogram kreyatif ak estratejik yo, pou oryante enpak ak akonpli objektif pwogram yo, nasyonalman e entènasyonalman.

Thompson Payton te antre nan fondasyon an nan lane 2012 kòm vis-prezidan pou pwogram estrateji, kote li t ap kontwole sibvansyònman estratejik nasyonal pou edikasyon timoun piti, egalite ekonomik ak egalite nan zafè lasante. Pi dènyèman, li te gen responsabilite estrateji pou sibvansyònman estratejik depi nan konsepsyon pase pa aplikasyon ak evalyasyon pou rive nan difizyon, sa gen ladan l envestisman nan pledwari ak envestisman pou enpak sosyal.

Anvan sa, Thompson Payton te direktè adjwen Biwo Gadri Timoun lan (Office of Child Care) nan Administrasyon pou Timoun ak Lafanmi (Administration for Children and Families) nan Depatman Sante ak Sèvis Sosyal Etazini an (U.S. Department of Health and Human Services) nan Washington, D.C. La, li te responsab pou elabore politik nasyonal pou edikasyon timoun piti, epi li t ap jere bidjè ànyèl 5 milya dola Fon pou Gadri ak Devlòpman Timoun nan (Child Care Development Fund) ak kontwole 10 biwo rejyonal k ap sèvi eta, tribi ak teritwa. Anvan sa, li te asistan direktè rejyonal edikasyon timoun piti pou Distri Koloumbya, kote li te kòmanse premye pwogram jadendanfan ki te resevwa finansman piblik.

Dtè. Alandra L. Washington resevwa pwomosyon pou vin responsab an chèf transfòmasyon ak efikasite òganizasyonèl. Konsantrasyon Washington se pral kontwole ak ranfòse entegrasyon ak ajilite fonskyònman fondasyon an, ak konvèjans òganizasyonèl pou ogmante kalite, rigè analitik, ak ekselans operasyonèl. Anplis, li responsab pou aliyman pwogramatik ak operasyonèl angajman entèn ak ekstèn fondasyon pou egalite rasyal. 

Washington te antre nan fondasyon an nan lane 2002 kòm direktè pwogram ki te responsab konsepsyon ak egzekisyon inisyativ nasyonal ki te favorize adopsyon kad, pratik ak apwòch pou sibvansyònman ekite rasyal, demokratizasyon filantwopi ak ranfòsman filantwopi ki baze sou idantite. Li te gen kòm lòt wòl, direktè tout pwogram pou edikasyon ak aprantisaj, sekirite ekonomik fanmi yo ak ekip Nouvo Meksik yo, epi pi dènyèman vis-prezidan pou transfòmasyon ak efikasite òganizasyonèl. Dtè. Washington gen plis ke 25 lane eksperyans kòm lidè òganizasyon ki pa fè pwofi ak òganizasyon filantwopik. Anvan li te antre nan Fondasyon W.K. Kellogg, li te direktè jeneral Greater East. St. Louis Community Fund.

Michael Murphy resevwa pwomosyon pou vin chèf pèsonèl, anplis de lidèchip li an ki pral kontinye pou ekip kominikasyon Fondasyon W.K. Kellogg. An patenarya avèk Tabron ak ekip lidèchip direksyon an, Murphy pral priyorize relasyon ekstèn, angajman sektè kle yo, efò kote tout antrepriz la patisipe tankou Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal (National Day of Racial Healing), ak nouvo inisyativ ak pwojè y ap konsevwa ak kreye nan tout fondasyon an. Murphy te antre nan WKKF an 2021 kòm vis-prezidan kominikasyon.

Pandan plis pase uit lane, Murphy te responsab anchèf maketin nan Cleveland Foundation, kote li te responsab kominikasyon estratejik, zafè piblik, ak konsèy reflechi pou lidè yo pou premye fondasyon kominotè sou latè.

Fondasyon an te anonse tou chanjman tit pou de (2) nan lidè WKKF yo pou pi byen reflete pòtfèy pwofesyonèl ak responsabilite yo: Don Williamson ap vin gen wòl responsab anchèf finans ak trezò, epi Dianna Langenburg se chèf talan ak responsab resous imen.

“Nouvo responsabilite ekip lidèchip solid ki oryante sou aksyon sa a, ansanm avèk Williams kòm nouvo direktè zafè jiridik ak sekretè jeneral nou, ak komite direksyon konplè nou an, reprezante apwòch kolektif a lidèchip ki nesesè a pou kenbe ak apwofondi egzekisyon estrateji fondasyon an pou lavni,” Tabron te deklare.

Prim pou Pèfòmans Ekselan

Anons sa yo se an pati rezilta sa nou aprann ak konpreyanson apwofondi nou resevwa de Pwogram pou Pèfòmans Ekselan nan Michigan (Michigan Performance Excellence Program, MIPEx) nou resevwa kòm fondasyon ki te tou dènyèman ranpòte deziyasyon Pouswit pou Ekselans lan.

Fondasyon an te aplike nan Pwogram ou Pèfòmans Ekselan Michigan an nan fev. 2023, epi anketè yo te poze pèsonèl la kesyon epi te vizite lokal la nan kad pwosesis la. Anketè MIPEx yo te bay opinyon yo nan kad rekonesans yo pou Fondasyon W.K. Kellogg, avèk Kritè nasyonal Baldrige pou Pèfòmans Ekselan kòm kad pou ede òganizasyon ki nan Michigan yo amelyore pèfòmans yo.   

“Kòmantè nou te resevwa ansanm ak prim sa a se yon gwo kado,” Tabron te di. “Li ofri alafwa enèji enpòtan pou selebre ak opòtinite pou pote amelyorasyon kle, epi konsa ede nou idantifye ak okipe amelyorasyon kontinyèl ki pi enpòtan epi k ap gen plis enpak yo pandan n ap pwoche prèske yon syèk depi n ap travay ak kominote yo pou garanti ke chak timoun ka pwospere.”

MIPEx ofri enfòmasyon, kòmantè, fòmasyon, ak edikasyon pou ede òganizasyon nan Michigan amelyore kalite, satisfaksyon kliyantèl, ak lòt rezilta.  Pwogram MIPEx la se premye etap nan pouswit Pri Kalite Nasyonal Malcolm Baldrige la, ke Kongrè Ameriken an te tabli an 1987 pou sansibilize sou jesyon kalite ak rekonèt konpayi ameriken ki aplike ak bon rezilta sistèm jesyon ki gen bon kalite.

###

W.K. Kellogg Foundation (WKKF), antan ke yon fondasyon ke antreprenè Will Keith Kellogg te kreye an 1903 kòm youn fondasyon endepandan e prive, se youn nan pi gwo fondasyon filantwopik Ozetazini. Ak fwa nan lide ke tout timoun ta dwe gen menm opòtinite ekitab pou pwospere, WKKF travay ak kominote yo pou kreye kondisyon pou ede timoun vilnerab yo pou yo ka reyalize tout potansyèl yo nan lekòl, nan travay e nan lavi yo.

Kellogg Foundation chita nan Battle Creek, Michigan, epi li travay toupatou Ozetazini e aletranje, ansanm ak nan tribi souveren yo. Yo bay lokalite priyoritè yo yon atansyon espesyal, sitou kote ki gen anpil mizè e kote timoun yo jwenn gwo obstak ki anpeche yo reyisi. Lokalite priyoritè yo pou WKKF Ozetazini se nan Michigan, Mississippi, Nouvo Meksik ak New Orleans; aletrajne, se peyi Meksik ak Ayiti.

Sijè ki gen rapò ak

Ki sa ki li Pwochen

Woulo top