Moun ki fè demann sibvansyon

1 / 3
images
Akèy Èske nou ta dwe travay ansanm? Fason pou w ranpli yon demann sou entènèt
Previous Next

Sa fè nou plezi ou konsidere Fondasyon W.K. Kellogg kòm òganizasyon ki kab tounen yon kolaboratè nan travay w ap fè a. Akonpli misyon nou – ki vle di kreye kondisyon ki bay timoun malere bon bourad pou yo reyisi – se travay ki konplike. Reyisit mande non sèlman mwayen, men tou sa mande angajman, entèlijans, kreyativite, ak travay di plizyè moun ki enterese toutbon, epi ak òganizasyon k ap chache sibvansyon yo ki gen menm lide ak nou nan teknik nou sèvi pou nou fè travay nou. Enfòmasyon ki nan paj sa a ak nan lòt paj ki mache ansanm avè l yo se enfòmasyon ki pou ede w pran yon premye detèminasyon si ou reprezante yon òganizasyon kon sa. Si se sa, w ap jwenn materyèl ou bezwen pou w kòmanse yon demach ki ka mennen yon kolaborasyon nou swete ki va pwodui anpil, ki va bay bon rannman epi ki pote satisfaksyon.

Nan paj ou pral li la yo, nou rasanble divès mwayen ki ta dwe itil ou pou w deside si òganizasyon w lan avèk Kellogg kapab kolabore pou bay bon rannman epi si nou sou menm liy.

Pou w kapab gen yon ide global de òganizasyon an, paj ki dekri Ki moun nou ye a gen divès lyen ki gen enfòmasyon sou misyon nou, vizyon nou ak prensip nou. Epi tou nan paj sa yo w ap jwenn lyen kote ou kab li enfòmasyon sou fondatè nou an, sou istwa nou, sou moun k ap travay nan òganizasyon nou an ak enfòmasyon sou eta finans nou kounye a.

Pou w kab pi byen konprann teknik nou sèvi pou nou fè travay nou – sa ki te ka ede w detèmine si objektif òganizasyon w lan sou menm pant ak pa nou yo – nou ta konseye w li paj ki gen enfòmasyon sou Sa nou fè ak lyen li ki mennen nan paj kote nou travay yo:
Met sou sa w ap jwenn ransèyman nan paj Kote nou travay la ak lyen kote gen enfòmasyon sou zòn priyorite nou yo:
Eta Michigann
Eta Nouvo Òleyan
Eta Misisipi
Ayiti
Eta Nouvo Meksik
Meksik

Egalite ant ras nan kad gouvènans ak jesyon

Fondasyon Kelòg Kellogg konsidere gouvènans ak jesyon òganizasyon ki resevwa sibvansyon li yo kòm bagay ki gen gwo enpòtans nan kesyon travay ki bay bon jan rezilta e ki fè gwo enpak. Nou ankouraje òganizasyon ki resevwa sibvansyon yo pou yo gen yon konsèy administrasyon ak kad responsab ki fòme ak divès kalite moun epi ki reprezante demografi rasyal ak etnisite timoun, fanmi ak kominote y ap sèvi yo, oubyen nou akouraje yo travay pou yo gen sa.

Si w panse ide w la, pwojè w la oubyen pwopozisyon w lan sou menm tandans ak pa nou, epi li kadre ak prensip nou yo, fòmilè demann nou genyen sou entènèt la se meyè mwayen an.

Fondasyon Kellogg pa gen yon dat limit pou moun voye demann yo, epi li egzaminen pwopozisyon sibvansyon pantan tout ane a. Nou p ap asepte nouvo pwopozisyon kounye a pou travay nan sid Afrik ak nan nòdès Brezil

Pou fini, kòm ou te ka atann ou, nou resevwa plis demann chak ane pase sa nou kapab finanse. Poutèt sa, nou regrèt nou pa anmezi finanse ide ki pa kadre avèk chapant pwogramasyon ak prensip nou genyen kounye a.

Kalifikasyon ak prensip

Fondasyon Kellogg voye sibvansyon bay tout yon seri òganizasyon ki ap mennen aktivite byenfezans. Fondasyon an pa voye sibvansyon bay moun dirèkteman. Al fè rechèch nan Baz done sibvansyon nou bay yo pou w kab jwenn egzanp pwojè n ap finanse kounye a ak pwojè nou deja finanse.

Èske w gen kèk kesyon?

Si w gen lòt kesyon ou pa jwenn repons pou yo nan paj sa yo, ou te mèt al kote ki make
Kontakte nou an pou w kab antre an kontak avèk nou.

Mèsi poutèt ou enterese kolabore avèk Fondasyon W.K. Kellogg.

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg