Agrikiltè Ayisyen yo travay pou amelyore nitrisyon timoun yo

W.K. Kellogg Foundation Haiti

Dapre UNICEF, mwatye nan timoun ayisyen ki poko gen senk lane ap soufri malnitrisyon. Timoun ki mal nouri viv reta nan devlopman yo e sa gen konsekans sou pèfòmans yo lekòl epi sou revni yo pi devan. Pifò fanmi nan zòn riral an Ayiti depann de agrikilti pou yo fè rantre lajan, men peyi a pa pwodwi ase manje e li fòse enpòte plis pase 50% pou bezwen popilasyon an. Fondasyon W.K. Kellogg envesti nan apwòch entegre pou yo ka ede rezoud defi konplike ki an fas fanmi ayisyen yo.


W.K. Kellogg Foundation Haiti

Nan lane 2006, pou bay repons a gwo pousantaj malnitrisyon timoun anbazaj, òganizasyon Zanmi Lasante (PIH) kreye yon manje ki trè fòtifyan, ki fèt avèk pistach, yon manje ki ka trete maladi ki rele Nourimanba. Pwodwi a pa bezwen ni melanje ak dlo ni li pa bezwen refrijerasyon, se yon eleman trè enpòtan pou fanmi ki pa gen aksè a kouran elektrik oswa a sous dlo ki pwòp.

Avèk sipò Abbott Fund ak WKKF, yo mete kanpe yon izin pwodiksyon anndan yon espas 18,000 pye kare nan vil Mibalè nan lane 2013 e ki genyen yon kapasite pou pwodwi 60,000 kilogram Nourimanba chak lane. Ogmantasyon pwodiksyon sa a ede trete yon lòt 6,000 ka malnitrisyon an plis chak lane.


W.K. Kellogg Foundation Haiti

Nouvo izin Nourimanba a genyen yon kapasite pou li transfòme plis pase 100 tòn pistach chak ane. Pou ogmante enpak pozitif pwodiksyon nan rejyon an, PIH te dakò pou li achte pistach ki sòti dirèkteman kay kiltivatè lokal yo a yon pri ki pi wo pase pri ki sou mache a. Aranjman sa a benefisye agrikiltè ak fanmi yo paske li bay yon mache ki garanti pou rekòt yo epi yon revni ki asire, kidonk li amelyore sekirite finansye nan fanmi agrikiltè yo.

Òganizasyon TechnoServe la fè yon patenarya ak PIH epi Fondasyon Kellogg pou ede devlope yon estrateji pou ogmante bon jan kalite ak kantite pistach an Ayiti. Depi 2014, òganizasyon an fè fòmasyon pou plis pase 1,000 kiltivatè sou pi bon pratik pwodiksyon pistach. Nan sèlman yon lane kiltivatè yo ki te patisipe nan fòmasyon an ogmante pwodiksyon yo de 51%. TechnoServe te bay 42 antreprenè endividyèl fòmasyon, sitou fanm, pou yo te ka ofri sèvis bay kiltivatè yo tankou preparasyon teren yo ak aspèsyon fonjisid. Nan lane 2016, pwojè a espere double kantite agrikiltè ak antreprenè ki benefisyè.


W.K. Kellogg Foundation Haiti

Nan mwa janvye 2014, Clinton Giustra Enterprise Partnership Initiative te lanse APEC ki se Acceso Peanut Enterprise Corporation, yon pwojè ki ofri yon chèn lojistik pou pwodiksyon pistach an Ayiti ki pral devlope koneksyon nan endistri pistach la pou amelyore biznis ti kiltivatè ayisyen yo. Ti kiltivatè ayisyen an lite pou envesti nan byen pwodiksyon alontèm pou li fè mikwo-jaden sa ki pèmèt li ogmante revni li nan fason ki enpotan, pou divèsifye risk yo ak satisfè demann lokal ak entènasyonal.

Acesso ede kiltivatè divèsifye rekòt yo avèk sorgo (pitimi), ricin (Palma Christi), sitwon, mango e sisal (pit). Avèk sipò Fondasyon Kellogg jiska 4,650 kiltivatè pral jwenn aksè alontèm pou byen pwodiksyon pou mikwo-jaden mango, sitwon ak ricin. Pwojè sa a pral pèmèt ti kiltivatè yo rekolte divès kalite pwodwi agrikol èstratejik ki reponn a demann ki sou mache a pandan ke revni kiltivatè yo epi kalite ak pèfòmans yo an jeneral ap ogmante.


W.K. Kellogg Foundation Haiti

Fòmasyon kontini pou kiltivatè ayisyen yo enpòtan anpil pa sèlman pou pwodiksyon Nourimanba ki se yon siksè, men tou pou tout peyi a an antye. Zanmi Agrikol se yon òganizasyon ki tabli depi 2013 e ki gen pou objektif chanje ansyen pratik nan agrikilti nan prezante nouvo teknik agrikòl revolisyonè pou ogmante pwodiksyon ak rekòt, sa ki pèmèt ti peyizan yo asire yon revni an plis pou yo amelyore lavi yo, jwen lasante ak edikasyon pou pitit yo. Òganizasyon an mete sou pye yon lekòl teknik pou kominote a nan Mibalè, Sant Fòmasyon Fritz Lafontant (CFFL), ki pral kontinye bay jenerasyon kap vini yo, jèn moun ak agrikiltè, bon jan fòmasyon. An reyalite, objektif CFFL se ogmante kapasite pwodiksyon pistach rejyon an (an plis de lòt pwodui agrikòl) e pou fè sa, li bay Nourimanba sipò pou kore pwodiksyon an nan kad fòmasyon teknik pou agrikiltè nan kominote Mibalè a.

Why don't you share this?

Related Topics:

Haiti

Grant Details

1 /
Previous Next

Partners In Health a Nonprofit Corporation

Boston, Massachusetts, United States

Decrease infant malnutrition and increase employment opportunities, agricultural production and farmers' income through a peanut processing plant in Boucan Carre, Central Micro-Region of Haiti

Jan. 1, 2013 - Dec. 31, 2014
$940,000

TechnoServe, Inc.

Washington, District of Columbia, United States

Increase family income, peanut and an infant peanut-based nutrition production in the Central Area of Haiti through training, improving market access, as well as credit and technical assistance to small peanut producers

May 1, 2014 - Feb. 28, 2017
$1,168,397

Bill Hillary & Chelsea Clinton Foundation

Little Rock, Arkansas, United States

Improve economic security of smallholder farming families in the central area of Haiti by increasing agricultural production through technical assistance, training and production and distribution of seedlings

Jan. 1, 2016 - Dec. 31, 2017
$648,362

Partners in Agriculture, Inc.

Greenville, South Carolina, United States

Increase food security and income generating opportunities in the Mirebalais, Haiti, area through vocational and technical training and agricultural assistance to smallholder family farmers

July 1, 2015 - June 30, 2017
$384,000

What to Read Next

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg