Angajman nou envè timoun ak fanmi Ayiti yo

Bezwen Peyi Dayiti yo te toujou aparan men pa plis ke ane sa a. An out, te gen yon tranbleman de tè ki te frape penensil sid la epi ki te touye plis ke 2,000 moun. Nan kapital la, vyolans gang yo fin anvayi katye yo, epi repiblik la ap sibi yon twou vid nan gouvenans depi asasinasyon prezidan an. Bezwen yo evidan toujou lè nap gade wout migrasyon ayisyen ap suiv pou ale chèche lavi miyò pou pwòp tèt yo ak fanmi yo.  

Gen dizan de sa, W.K. Kellog Foundation te chwazi Ayiti kòm youn nan sis zòn priyorite li yo. Nou te kòmanse etabli patenarya avèk plizyè òganizasyon lokal kap fonksyone nan 11 komin ki nan zòn sidwès ak Plato Santral nan peyi a. Nou te wè bezwen ak tout potansyèl kominote sa yo. Nou te pran angajman pou nou kolabore avèk yo pandan omwen yon jenerasyon. Nou sipòte devlopman yap fè nan domèn edikasyon, sekirite ekonomik fanmi ak ekite nan sante. Travay sa a se pa yon travay kap fèt akoutèm, men se travay ki egzije kolaborasyon a lontèm ak aktè ki sou plas yo pou nou bati yon fiti kote timoun pwospere.

Jiskaprezan nou wè anpil potansyèl, epi nou pap fè bak. Ane sa a, nap mize sou yon seri gwo inisyativ ann Ayiti. Se inisyativ ak kolaborasyon ke Ayisyen ap dirije, ki byen planifye epi ki gen potansyèl pou fè gwo chanjman. Nou rele yo 'Pòch Lespwa,' e nou pa ka tann pou nou sipòte efò ankourajan sa yo nan mwa kap vini yo.
 
Patnè nou yo ki sou teren an ap travay san rete pou yo bati yon peyi kote sitwayen yo pa santi ke yo oblije vwayaje byen lwen pou ale chèche travay, edikasyon oswa tretman medikal ki aksetab. Òganizasyon sa yo fè fòmasyon pwofesyonèl e yo anplwaye pwofesyonèl swen sante yo, epi yo bay swen perinatal, yo ede yon pakèt lekòl transfòme an espas konstritif ki sekiritè epi ki ofri aprantisaj de kalite, epi yo travay ak rezo kilitvatè pou ogmante chèn valè ak pwodiksyon– ki ogmante revni ak fanmi pou yo viv epi satisfè bezwen nitrisyon timoun vilnerab yo. 

Pifò difilkte ayisyen ap konfwonte jounen jodiya a se rezilta aksyon kèk aktè ak enterè prive epi enterè piblik ap defann nan lòt peyi yo depi pase sentèn lane, e Etazini fè pati de peyi sa yo tou. Etazini gen yon responsabilite pou li diminye enpak  move zak istorik epi pou li sipòte premye vwazen li. Kèlkeswa kote Ayisyen ap viv oswa pase nan lemond, yo merite pou yo respekte yo e ke lemond rekonèt imanite yo. Tout moun– kèlkeswa nasyonalite yo – merite pou nou sipòte eksperyans yo ak chimen yo fè. 

Travay nou fè ann Ayiti a, menm jan ak lòt kote, ap kontinye rete endepandan de enterè politik peyi etranje, an menm tan ke nou reponn epi nap desèvi timoun ak fanmi yo ke misyon nou dirije pou nou sèvi yo. Lè nou kolabore ak lidè lokal nan kominote yo, nou ka ede Ayiti tounen yon peyi kote timoun pwospere.  Se pou sa nou renouvle angajman nou pran ak Ayiti, e nou envite lòt vin pote kole avèk nou pou nou ede vwazen nou yo atenn pi gwo potansyèl yo genyen. 
 

What to Read Next

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg