Dis Finalis ki Anonse pou yon Defi Mondyal $90 Milyon Dola pou Ekite Rasyal

Racial Equity 2030 (Ekite Rasyal 2030) pral deklache yon seri solisyon kap pote transfòmasyon pou amelyore lavi timoun, fanmi ak kominote yo toupatou nan lemond.

Moun Pou Kontakte:
Marc Moorghen
Communications Director, Lever for Change
773.789.1714
media@leverforchange.org 

Battle Creek, MI– Jodia, Kellogg Foundation anonse 10 finalis pou defi Racial Equity 2030 a, yon apèl pou tout moun ki vle pwopoze solisyon odasye pou asire yon avni ekitab pou timoun, fanmi ak kominote yo toupatou nan glòb la. Defi ap akòde $90 milyon dola pou ede devlope epi mete anaplikasyon lide konkrè pou chanjman kap pote transfòmasyon nan sistèm ak enstitisyon kap defann inekite rasyal yo. 

“Repons ekstraòdinè ak Defi sa a te demontre ijans ki genyen nan zafè ekite rasyal la nan prèske tout kwen nan mond la”, sa a se sa La June Montgomery Tabron, Prezidan ak Direktè Jeneral W.K.Kellogg Foundation di. “Chak nan finalis vizyonè sa yo enkane yon angajman pwofon nan lidèchip kominotè epi lokal. Nou fyè pou nou fòme yon patenarya avèk yo pandan yap devwale solisyon odasye epi revolisyonè yo pou fè ekite rasyal  avanse nan pwochen deseni an.”

Avèk Defi sa a, Kellogg Foundation ap chèche fòme patenarya ak plizyè kominote epi kreye yon dinamik sou pwoblèm ak domèn travay kritik yo. Finalis yo ap fè ekite rasyal avanse avèk apwòch ki inik – yap kòmanse kreye rezo èd legal pou pèmèt pèp Endijèn yo posede teren defason pou sispann eksplwatasyon travayè imigran epi yap sipòte jistis pou reparasyon aktif ki baze sou prensip kiltirèl notaman pou jèn yo. 

Pwojè 10 finalis yo liste anba la a nan lòd alfabetik:

 • Abolisyon Travay Eksplwatasyon Sistematik: Pwojè sa a pral pèmèt devlopman kominotè, pledwaye epi aktivis ke travayè migran dirije pou mete fen ak eksplwatasyon travayè migran yo epi atenn yon pi gwo nivo ekite rasyal.

 • Bati yon Pi Gwo Tab pou Latino yo nan Sid la: Sant Devlopman Kominote Latino a ak Kooperativ Kredi Kominote Latino a pral asire yon plas bò tab la pou Latino ki nan Nouvo Sid la. Pou yo fè sa, yap eksplwate modèl enklizyon finansye nou an, angajman sivik, ak fyète kiltirèl.

 • Devlopman yon Sistèm Edikasyon Piblik Anti Rasis nan Peyi Brezil: ActionAid, Kanpay Nasyonal  Brezilyen sou Dwa ak Edikasyon, CONAQ, UneAFRO Brasil, Geledés, ak Ação Educativa pral travay ansanm pou transfòme rezo eskolè brezilyen an pou fè l tounen premye sistèm edikasyon nan mond la kap mobilize jèn, edikasyon ak mouvman moun nwa epi kap deklanche yon pwosesis gerizon nasyonal. 

 • 50,000 pou Fanm nan Kominote Pastoral: Ajan kap travay pou Chanjman, kap Transfòme Kominote: Konsèy Fanm nan Komite Pastoral, Ekip Resous Kominotè Ujamaa a ak Engishon Microfinance Ltd. pral sipòte fanm paste nan peyi Tanzani yo pou yo abòde koz pwofon opresyon yo, sa kap transfòme sosyete a pou rive atenn jistis sosyal ak ekonomik pou tout moun. 

 • Efektif 574+: Kreye Ekonomi Manje Renouvlab nan Teritwa Endyen: 
  Konsèy Agrikòl Entètribal la ak patnè li yo pral abòde povrete ak ensekirite alimantè nan kominote Endyen yo gras ak solisyon pwogramatik epi politik kap kreye ekonomi alimantè rejeneratif epi jis.

 • Gerizon Atravè Lajistis: Estrateji Revolisyonè yon Kominote ap Dirije pou Kominote ki Konsantre sou Gerizon nan Illinois, Etazini: Communities United ak Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago pral pratike “Gerizon atravè Jistis,” yon mouvman gerizon jèn dirije pou pèse nan sipòte epi kenbe apwòch kominotè yo nan kominote ki santre sou gerizon yo.

 • Kizin sou Gran Chimen pou Ekite Rasyal ak Yon Salè Jis Ozetazini: 
  Salè Jis li a pral etann pwogram Kizin sou Gran Chimen li a pou bay restoran yo sibvansyon si yo angaje nan Pwogram Bwat Zouti ak Fòmasyon pou Ekite Rasyal (Racial Equity Toolkit & Training Program) li a, kap fòme restoran yo pou desegregasyon rasyal pèsonèl yo a epi ogmante sale travayè nwa yo. Ekip la pral travay ak Depatman Travay Ameriken an pou fè sa a tounen yon pwogram federal, kap sipòte plizyè milye restoran pou ogmante salè ak ekite rasyal pou plizyè santèn milye travayè.

 • Inisyativ Teren Endijèn: Garanti Dwa Posesyon Teren pou Kominote Endijèn nan peyi Meksik, Amerik Santral, ak Amerik di Sid yo: Sant Resous Legal Endyen an, Asosiyasyon Entè-etnik Devlopman Amazòn Perouvyen an ak Kowòdinasyon Òganizasyon Endijèn Amazòn Brezilyen an pral konsevwa epi devlope yon enstitisyon ke endijèn yo dirije ki bay asistans teknik epi legal esansyèl pou ede pèp endijèn yo sekirize pwopriyete tè yo epi travay pou akselere epi amelyore pwosesis atribisyon tit pwopriyete tè Endijèn yo nan peyi Meksik ak nan Amerik Santral ak Amerik Disid. 

 • Kawailoa: Yon Modèl Endijèn kap Transfòme pou Sispann Mete Moun nan Prizon nan peyi Awayi ak lòt kote: Partners In Development Foundation ak patnè li yo (Sant Byennèt pou Jèn ak Fanmi Kawailoa, Sant Etid Azyatik Ameriken UCLA, Fakilte Medsin UH John A. Burns, Kamehameha Schools, Lili‘uokalani Trust) pral ranplase anprizònman jèn yo ak yon sistèm reparatè natif awayen kap fòme jèn yo epi rann kominote a otonòm. 

 • Efò pou Konnen, Itilize ak Enfliyanse Lalwa nan peyi Kenya, Lend, Sierra Leone ak Etazini pou Konbat Anviwònman Rasis: Namati, patnè li yo ak manm Rezo Otonomizasyon Legal la ekipe kominote premye liy yo ak pouvwa lalwa pou yo ka pwoteje pwòp byennèt pa yo epi, anfinal, rann sistèm gouvènans anviwònmantal yo pi ekitab.

Travay pwojè 10 finalis yo reflete konpleksite pou rive atenn ekite rasyal ak chanjman estriktirèl ki nesesè pou realizasyon chanjman enpòtan, alontèm, ki gen ladan yo aksè ak opòtinite ekonomik, gouvènans ak jistis amelyore ak byennèt sosyal.

Defi Ekite Rasyal lane 2030 la, se Lever for Change, yon enstitisyon ki afilye John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, ki pa gen objektif fè lajan, kap jere l. Enstitisyon  sa a ede òganizasyon kap fè don yo jwenn epi finanse solisyon ak pi gwo defi nan mond la, ki gen ladan yo inekite rasyal ak inekite ant fanm ak gason, soudevlopman ekonomik ak chanjman klimatik.

Cecilia Conrad, PDJ Lever for Change la di: “Finalis Defi Ekite Rasyal lane 2030 yo te pwopoze lide ki enspiran pou rezoud youn nan pwoblèm ki pi ijan nan tan nou an.” “Lè nou fè patenarya ak kandida ki pataje menm lide yo, ekip sa yo gen potansyèl pou yo apiye sou travay youn lòt epi realize yon chanjman ki pote transfòmasyon nan mond la. Nou paka tann pou nou swiv pwogrè yo antanke gwoup, atravè kominote yo, fwontyè yo ak kontinan yo.”

Pwogram defi a te resevwa soumisyon ki soti nan 72 peyi. Yo te evalye aplikasyon yo pandan yon pwosesis revizyon sou senk mwa ki te mande konsiltasyon ant diferan ekspè ki nan plizyè disiplin ki toupatou nan lemond, selon kat kritè: asavwa si yo tap chanje katon an, si yo ekitab, djanm e reyalizab.

Travay dinamik nan plizyè domèn ke 10 finalis yo pwopoze pral defye ak chanje nòm yo, lap adrese rezon ki alorijin pwoblèm rasyal yo, epi li pral kreye kondisyon dirab alontèm kote timoun, fanmi ak kominote yo ka devlope. Sa ki pi enpòtan an sèke se lidè lokal ak lidè pwòch ki soti nan chak kominote nou vize yo ki se lidè prensipal ki pral  travay pou pran desizyon yo, se yo kap pran lidèchip pou defini siksè yo.

Chak nan 10 ekip finalis yo pral resevwa yon sibvansyon planifikasyon $1 milyon dola sou 1 lane, ki gen ladan l nèf mwa sipò nan ranfòsman kapasite yo pou devlope pwojè yo a plis epi ranfòse aplikasyon yo a. 

Pami finalis yo, nou pral anonse senk prim ki bay yon total $80 milyon dola nan sezon ete 2022 a. Twa Benefisyè pral resevwa yon sibvansyon $20 milyon dola chak epi de (2) Benefisyè pral resevwa yon sibvansyon $10 milyon dola chak. Nou pral peye sibvansyon yo sou yon peryòd wit lane pou tonbe menm lè ak 100 yèm anivèsè Fondasyon W.K. Kellogg nan lane 2030.

W ap jwenn plis enfòmasyon sou Defi Ekite Rasyal 2030 la ak finalis yo sou https://racialequity2030.org.

###

W.K. Kellogg Foundation 
Fondasyon W.K. Kellogg (WKKF), ke inovatè e antreprenè nan domèn sereyal pou manje matin an, Will Keith Kellogg, te fonde nan lane 1930 antanke yon fondasyon endepandan, prive, se youn nan pi gwo fondasyon filantwopik nan Etazini. Ak kwayans nou genyen ke tout timoun ta dwe genyen menm opòtinite pou yo byen devlope, WKKF travay ansanm ak kominote yo pou kreye meyè kondisyon pou timoun ki defavorize yo, konsa yo ka atenn potansyèl yo nan lekòl, nan travay ak nan lavi a.

Fondasyon W.K. Kellogg sitiye nan Battle Creek, Michigan, e l ap travay nan tout Etazini ak aletranje, ansanm ak tribi souveren yo tou. Nou pote yon atansyon espesyal sou zòn priyoritè yo kote ki gen anpil povrete ak kote timoun jwenn gwo obstak ki anpeche yo reyisi. Zòn priyoritè WKKF nan Etazini yo se nan Michigan, Mississipi, New Mexico ak New Orleans; e aletranje, yo nan Meksik ak Ayiti. Pou ka gen plis enfòmasyon sou WKKF, ale sou www.wkkf.org oswa suiv WKKF sou Twitter nan @wk_kellogg_fdn.

Lever for Change (Levye Chanjman)
Lever for Change, yon enstitisyon afilye John D. ak Catherine T. MacArthur Foundation, ki pa gen objektif fè lajan, kap jere l. Enstitisyon sa a ede òganizasyon kap fè don yo jwenn epi finanse solisyon ak pi gwo defi mond la, ki gen ladan yo inekite rasyal ak inekite ant fanm ak gason, soudevlopman ekonomik ak chanjman klimatik. Pandan l apiye sou siksè konpetisyon $100 milyon dola MacArthur Foundation nan, 100&Change, Lever for Change pèsonalize epi jere konpetisyon lib epi transparan pou òganizasyon kap fè don yo. Anplis, òganizasyon an etabli relasyon ant òganizasyon kap fè don yo ak antrepriz ki pa gen objektif fè lajan ak antrepriz sosyal ki nan Bold Solutions Network, ki gen ladan yo solisyon pou gwo defi sosyal ki te klase wo apre evaliyasyon pouse kite fèt nan youn nan konpetisyon Lever for Change yo. Òganizasyon an te devlope epi jere nèf konpetisyon, nan dimansyon soti $10 milyon dola rive $100 milyon dola, kote yo te debloke $790 milyon dola nan finansman pou solisyon ki fè gwo enpak ak ranfòsman plizyè douzèn òganizasyon ki te nan tèt klasman an. Pou plis enfòmasyon ale sou www.leverforchange.org.

 

Related Topics

Racial Equity, News Release

What to Read Next

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg