Fondasyon W.K. Kellogg nonmen Alejandra Garduño Martínez Direktris Pwogram Amerik Latin ak Karayib la

Moun pou Kontakte:
Amy Bracken, Responsab Kominikasyon
269.969.2079
communications@wkkf.org

BATTLE CREEK, Mich. – Se avèk anpil plezi ke Fondasyon W.K. Kellogg (WKKF) ap anonse ke li seleksyone Alejandra Garduño Martínez antanke nouvo Direktris Pwogram Amerik Latin ak Karayib la, efektif 1ye jen 2021.

Nan wòl sa a, Garduño Martínez pral travay antanke lidè administratif epi l ap sipèvize envestisman istorik fondasyon an fè nan peyi Meksik, Ayiti, ann Amerik Latin ak nan Karayib la pou l kreye plis sitiyasyon ki pou sipòte timoun k ap pwospere, fanmi k ap travay ak kominote ekitab yo.  Garduño Martínez, k ap travay nan biwo WKKF ki nan Vil Meksiko, pral dirije reyalizasyon priyorite sibvansyònman rejyonal fondasyon an, an kolaborasyon e ann asosyasyon ak ekip Meksik la e ak ekip Ayiti a, epi ak benefisyè , kominote. ak lòt pati enterese yo ki nan rejyon an. L ap travay sou sipèvizyon Cindy Smith ki se Vis Prezidan Enterimè pou estrateji lokal yo.

“Alejandra te kòmanse karyè li ak WKKF depi yon deseni apeprè epi li pwouve ke li byen konprann e li konpati ak pwoblèm fanmi yo ap konfwonte nan rejyon n ap travay nan peyi Meksik ak peyi d’Ayiti yo,” selon deklarasyon La June Montgomery Tabron, Prezidan ak  PDJ WKKF. “Angajman ansanm ak eksperyans li pral kontinye ranfòse efò kolektif n ap fè anfavè timoun , fanmi, ak kominote yo.”

Garduño Martínez te kòmanse travay nan Fondasyon Foundation kòm Responsab Pwogram nan lane 2012 epi yo te bay l yon pwomosyon antanke Ofisye Pwogram nan lane 2013. Nan pozisyon sa a, responsabilite li se te pou sipòte anplwaye ki nan pozisyon lidèchip yo k ap travay nan elaborasyon pwogram, kolabore ak pati enterese entèn ak ekstèn yo, kowòdone aktivite sibvansyònman yo, epi enplemante yon estrateji rejyonal nan peyi Meksik onivo nasyonal e nan mikwo-rejyon WKKF kouvri nan Chiapas ak nan Penensil Yucatan lan. 

Anvan Garduño Martínez te vin travay nan fondasyon an, li te travay antanke Direktris Pwojè pou “Fundación para la Productividad en el Campo A.C.” nan Vil Meksiko kote li t ap sipèvize pwojè devlòpman ekonomik riral epi li te kowòdone efò pou konekte kominote riral Meksiko yo ak gwoup dyaspora yo. Garduño Martínez te travay antanke responsab pwojè nan “Apoyo Integral al Campo, APINCA, S.C.,” ki se yon òganizasyon devlòpman ki baze nan Vil Meksiko. Epitou li te travay antanke pwofesè inivèsite e antanke moun ki t ap fè rechèch nan Baden- Württemberg International, kote li te fè rechèch pou pati enterese Ewopeyen yo ki t ap chèche pwojè nan Meksiko.

Garduño Martínez se yon ekriven kolaboratè nan piblikasyon òganizasyon ki pa travay pou pwofi ak nan piblikasyon devlòpman entènasyonal, pami yo Alliance Magazine pou filantwopi global. Nan lane 2019, yo te seleksyone li pou “Career Pathways (Chimen Karyè)” ki se pwogram devlòpman lidèchip prensipal pou Konsèy sou Fondasyon an, poutèt li te ogmante talan ekzekitif divès nan filantwopi.

Garduño Martínez gen yon metriz nan Administrasyon Antrepriz ak yon lisans nan Relasyon Entènasyonal ki soti nan “Universidad Nacional Autonoma de México” nan Vil Meksiko. 

Fondasyon Kellogg la ap travay ansanm ak kominote Amerik Latin ak Karayib yo depi epòk Dezyèm Gè Mondyal.  Nan lane 2008, fondasyon an te pran angajman pou omwen yon jenerasyon nan Chiapas ak Penensil Yucatán nan peyi Meksik epi nan pati santral ak sidwès peyi d’Ayiti. Nan peyi Meksik ak peyi d’Ayiti, travay fondasyon an ranfòse vwa kominote yo ak alyans lokal pou amelyore aksè a edikasyon, reyalizasyon revni ak swen medikal pou manman ak pitit.

Enfòmasyon sou Fondasyon W.K. Kellogg lan
Fondasyon W.K.  Kellogg (WKKF), ke antreprenè ak inovatè sereyal pou manje lematen an, Mesye Will Keith Kellogg te fonde, antanke yon fondasyon prive e endepandan, nan lane 1930, se youn nan pi gwo fondasyon filantwopik ki egziste Ozetazini. Nan WKKF, gen yon kwayans ki baze sou konviksyon solid ke tout timoun ta dwe gen menm opòtinite pou yo pwospere; se sak fè WKKF travay avèk kominote yo pou l kreye kondisyon ki pèmèt timoun ki vilnerab yo itilize tout potansyèl yo nan lekòl, nan travay ak nan lavi yo.

Fondasyon Kellogg la chita nan Battle Creek, Michigan, epi li travay toupatou Ozetazini ak onivo entènasyonal, epi li travay ak tribi souveren yo tou. Li akòde yon atansyon espesyal nan zòn priyoritè yo kote ki gen anpil bezwen ak kote timoun ap konfwonte anpil obstak ki anpeche yo vin gen siksè nan lavi a. Zòn priyoritè pou WKKF Ozetazini se Michigan, Mississippi, New Mexico ak New Orleans; epi onivo entènasyonal, li travay nan peyi Meksik ak nan peyi d’Ayiti. Pou ka gen plis enfòmasyon, ale nan www.wkkf.org oswa suiv WKKF sou Twitter nan @wk_kellogg_fdn.

What to Read Next

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg