Fondasyon Kellogg reafime angajman li ak Ayiti

Se avèk anpil tristès Konsèy Administrasyon an, Konsèy Ekzekitif ak tout manm ak amplwaye Fondasyon Kellogg aprann tansyon kontinyèl ki monte nan sektè  ekonomik, politik ak sosyal ki te mennen nan manifestasyon an mas sa yo e ki te antravé livrezon sèvis pou moun ki nan eta kritik, pou timoun ak fanmi atravè Ayiti. Oganizasyon benefisye nou yo, patnè, kominote  nou sèvi yo ak pèp Ayisyen an nan kè nou ak nan lespri nou pandan moman difisil sa yo.  Nou kontan sitiyasyon kòmanse  retounen nan nòmal li nan peyi a, e ke patnè nou ap kontinye bay sèvis kritik pou amelyore lavi timoun, fanmi yo ak kominote kote w ap travay la.

Nou te swiv evènman an Ayiti ak  lapenn nan kè nou pandan  semèn ki sot pase yo Ti bebe yo mouri paske yo pat ka pran yo nan lopital, lopital yo te  fèmen akòz pat gen materyèl ak elektrisite, timoun yo pat kapab ale lekòl, fanmi yo  pat  kapab jwenn dlo ak manje.   Se espwa nou ke pral gen yon rezolisyon pasifik a pwoblèm yo ki te mennen nan kalamite sa yo, ak inegalite ak vyolans estriktirèl ki te koz  timoun ki frajil yo soufri  ak fanmi yo an Ayiti depi lontan.

Fondasyon Kellogg la reafime angajman li pou patnè li yo ak kominote yo an Ayiti pou omwen yon jenerasyon epi li asire timoun ak fanmi yo nan kominote kote nou ap travay yo gen aksè a bon jan kalite edikasyon, tibebe yo jwenn bon jan swen matènèl, fanmi yo jwenn aktivite ki ka bayo yon  revni ki pral fè yo plis  an sekirite finansyèman. Angajman nou an Ayiti pa nouvo; nou te yon patnè depi lane 1950 yo. Nou te kwè lè sa a, menm jan nou fè kounye a, nan yon avni kote tout timoun yo gen opòtinite pou yo briye epi reyalize siksè kòm moun ki kontribye pi plis nan kominote a epi nan sosyete a. Reyalize objektif sa a an Ayiti rete yon priyorite pou Fondasyon Kellogg.

Related Topics

Haiti, News, Equitable Communities

What to Read Next

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg